Digital kompetanse som interimledelse

Trenger bedriften å legge en digital strategi, men sliter med kompetansen? Virker det håpløst å rekruttere? En interimleder kan være enkleste vei til målet.

Det har vært et økende behov for digital kompetanse de siste årene, i både privat og offentlig sektor, og etterspørselen er langt større enn tilbudet. I stedet for å  være med i kappløpet om de relativt få og gjerne dyre, digitale hodene i markedet, kan det være lurt å tenke annerledes. Det viktigste er uansett å få startet opp riktig og få lagt et godt fundament. Ved å investere i en interimleder med digital kompetanse i en periode, kan du få pekt ut retningen og lagt et godt grunnlag for digitaliseringen.

Vi har tatt en snakk med Marit Forseth, en av våre mest erfarne og dyktige IT- og digitaliseringsledere.

Friskt pust utenfra, tilføre varig kompetanse…

Marit, hvordan opplever du overordnet rollen din som interimleder når du starter opp et oppdrag hos en kunde som har utfordringer med sin digitale strategi?

«Som interimleder kan jeg komme som et friskt pust utenfra og være sparringpartner og ledelsens forlengede arm. Jeg kan hjelpe til med å legge en digital strategi og i oppfølgingen av den bidra i eventuell restrukturering, rekruttering og konkurranseutsetting.

En interimleder kan være med på et så langt veistykke som kunden ønsker, og samtidig dele kompetanse og erfaringer med de ansatte, slik at kunden i perioden mottar mye mer enn forretningsdokumenter. Kunden skal sitte igjen med økt kompetanse i mange ledd. Typisk kan et interimlederoppdrag avsluttes med rekruttering og innfasing av en permanent leder for IT og digitalisering. Kompetanseprofilen til denne bør ikke være den samme som om det ikke hadde vært en interimleder inne og lagt fundamentet. Et krav til en interimleder bør nemlig være at denne kan dekke en stor bredde. Når interimjobben er gjennomført, vil kompetanseprofilen for den permanente løsningen være mer spisset. På den måten vil det også være enklere å rekruttere en riktig profil på dette tidspunktet»

AI-bølgen kommer – er det behov for interim CDO…?

Men si meg, når AI-bølgen tar oss, vil det da være behov for digital interimledelse?

«Mer enn noen gang, mener jeg. Den enkelte medarbeider vil kunne få tilgang til kraftfulle verktøy, som er enkle i bruk. Det åpner for både større innsikt og effektivisering. Men hvordan man navigerer i dette landskapet, hvordan man tar i bruk verktøyene, har betydning. Hvilket datagrunnlag man tar inn, krav til kvalitetssikring og også retningslinjer for læring, er eksempler på forhold som bedriften aktivt må ta stilling til. Med hele spekteret av oppgaver og beslutninger en interimleder håndterer, ser jeg ikke for meg en robot-interimleder rundt neste sving. Derimot forventer jeg at roboten kan bli et tilskudd til IT-avdelingen, i form av en nyttig og effektiv junior»

Et interimoppdrag fra a til å, kan typisk se ut som…

Ingen kunder er like, men hvis vi allikevel skal prøve oss – helt konkret, hva inneholder et typisk interimoppdrag som IT og digitaliseringsleder?

«Det er helt riktig at ingen kunder er like, men det er allikevel en del «faste» punkter som går igjen, som typisk kan være:

  1. Foreta “Helsesjekk” av IT og IT-organisasjonen
  2. Gjennomføre “fix-the-basics”, som er noen prioriterte tiltak, som kommer som følge av “helsesjekken”
  3. Utvikle IT-strategien, og som en del av dette tegne organisasjonskartet
  4. Beskrive stillinger og rekruttere, utvikle eksisterende medarbeidere
  5. Gjennomgå teknologi- og systemporteføljen, vurdere sanering/konsolidering/fornying, se på systemeierskap
  6. Gjennomføre ev. konkurranseutsetting av oppgaver som ikke er kjerneoppgaver
  7. Leverandøroppfølging og ev. reforhandling av avtaler
  8. Strukturere IT-økonomien, budsjett/regnskap, utvikle prinsipper for IT-anskaffelser, sette KPI-er og innføre måleverktøy
  9. Definere og gjennomføre viktige IT-prosjekter
  10. Rekruttere ny leder for IT med riktig kompetanse for neste fase, overlevering

Parallelt med disse oppgavene, ligger deling av innsikt og forankring i hele bedriften»

Jeg kan bidra med…

Ok, det var 10 punkter som hørtes både krevende og verdiskapende ut. Vi her i Incepto Executive kjenner deg godt og vet hva du står for, men kan du ikke allikevel si litt om din bakgrunn og hvilken erfaring du har som tilsier at du er den rette til å løse disse oppgavene.

«Etter mange år som leder I IT-bransjen i inn- og utland, de siste årene som interimleder, har jeg en velfylt verktøykasse til rådighet og en god og bred IT-faglig kompetanse. Jeg har vært toppleder, samtidig som jeg har vært tett på virksomhetene jeg har ledet, og dykket ned i detaljene ved behov. Jeg har fått anledning til å jobbe med hele spennet fra forretningsutvikling, via utvikling og produksjon til infrastruktur og drift. Jeg har både bygd og konsolidert plattformer og komplekse systemporteføljer – med legacy-systemer, hybridløsninger, skyløsninger og integrasjoner. I den forbindelse har jeg også brukt tid på forenkling av arbeidsprosesser og automatisering.

Utover det IT-faglige, er jeg sterk innen økonomi og forretningsjus (konkurranseutsetting, forhandlinger, kontrakter) og har mye erfaring med strategisk HR og rekruttering. Jeg er god til å få kontakt med medarbeidere av ulik alder og bakgrunn og bygge bro mot ledelsen. I mitt siste oppdrag fikk jeg hilsener fra alle hjørner av bedriften da jeg sluttet. Jeg har også gjennomført rene kulturprosjekter og jobbet med integrering av oppkjøpte virksomheter i et morselskap, der kultur var en nøkkel til suksess»

Det er ingen tvil om du har erfaring og kompetanse – det viser resultatene som du har oppnådd, men livet som interimleder er krevende. Hva er det som driver deg og hvorfor velger du ikke en «trygg» tilværelse i en fast stilling?

«Jeg liker interimledelse fordi det er både ledelse, rådgivning og hands-on i samme rolle. Det stiller også et stort krav til resultater, siden man kun er inne i bedriften i en begrenset periode, som gir et ekstra kick.
IT og digitalisering er et kompetansekrevende område, og jeg får energi av å hjelpe virksomheter til å nå sine mål gjennom å løfte medarbeidere og ledere kompetansemessig.
Selv mener jeg at jeg har en sjelden kombinasjon av teknisk og kulturell ballast»

Jeg ser spesielt etter…

Det er ikke alltid mulig å velge fra «øverste hylle» – men hvis du kunne, hvordan ser den ideelle kunde og situasjon ut?

«Hvis jeg fikk velge fritt – en bedrift som ikke har fått realisert potensialet sitt gjennom IT og digitalisering, og der det er vilje til å ta tak i dette og gjøre endringer. Det kan enten være en liten bedrift, med behov for å bygge strukturer, eller en større bedrift, som ikke er så moden innen IT og digitalisering. Felles for disse er at det trengs en bred kompetanse innen IT/digitalisering, økonomi og forretningsjus. Interimrollen vil typisk være CDO/CTO eller i noen tilfeller CEO»

Incepto Executive kan bidra…

Markedet for digital kompetanse er presset. Svært mange virksomheter har utfordringer med egen kapasitet og evne til å både utvikle og implementere en god digital strategi. Marit er en av våre dyktige interimledere som kan ta midlertidige oppdrag som CDO eller CTO. Hvis du eller din bedrift kjenner dere igjen i det som har blitt presentert i denne artikkelen, så kan det være en god ide å ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan bidra.

Kontakt: Rolf.svendsen@incepto.com /900 32 331